daha ileriye, en iyiye
Kampüsümüz
Müdürümüz
Personelimiz
Öğrenci işleri
Lisansüstü Programlarda Kurum İçi Ve Dışından Alınan Dersler İçin Uygulanacak Eşdeğerliğe İlişkin İlke Ve Esaslar

14.02.2018 tarihli ve 2018-60 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senato Kararı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA KURUM İÇİ VE DIŞINDAN ALINAN DERSLER İÇİN UYGULANACAK EŞDEĞERLİGE İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

Amaç ve kapsam
Madde 1 -
 (1) Bu ilke ve esaslar, Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarında kurum içi veya kurum dışından alınacak dersler için eşdeğerlik ilkelerini belirler.

Dayanak
Madde 2 - 
(1) Bu ilke ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 6/3, 15/3 ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23/4, 35/4 ve 51. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Derslerin Eşdeğerlik Kuralları
Madde 3 -
 (1) Kurum içi ve kurum dışı programlardan alınacak derslerin eşdeğerliği için aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Öğrencilerin "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve ihtisaslaşma Projesi" kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen asıl ve yedek listede bulunan "Araştırma Üniversitelerinin" lisansüstü programlarından ders almasına öncelik verilir. Diğer kurum dışı programlardan alınacak derslerin eşdeğerliği için Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
b) Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden eşdeğerliği yapılacak ders sayısı, yüksek lisans öğrencileri ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş doktora öğrencileri için en fazla dörttür.
c) Lisansüstü programlarda kurum içinden alınacak derslerden hangilerinin eşdeğer olarak kabul edileceğine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
ç) Ders eşdeğerliğinin değerlendirilmesinde dersin kredisi (yerel ve AKTS kredisi) ve içeriği dikkate alınır. Eşdeğer sayılacak dersin yerel ve AKTS kredisinin öğrencinin programındaki dersin kredisiyle aynı ya da daha fazla olması gerekir. Ders adının eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.
d) Ders içeriğinin eşdeğer sayılması istenen derse en az %80 oranında (dersin haftalık ders planı baz alınarak) benzer olduğu, ders sorumlusunun görüşü dikkate alınarak Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanır. Bir dersin eşdeğer olup olmadığı, öğrencinin kendi programındaki dersin sorumlusunun görüşü, danışman ile Anabilim Dalı Başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleştikten sonra o ders programa eklenir.
e) Öğrenci, mezun olduğu ve/veya eş zamanlı olarak devam ettiği farklı bir lisansüstü programda aldığı dersi, devam ettiği bir programa transfer edemez.
f) Öğrencinin programındaki dersler ile bu derslere eşdeğer sayılan dersler transkriptte birlikte yer alır. Kredi hesaplamalarında ise kendi programındaki dersler esas alınır.
g) Eşdeğerliği yapılan bir dersin başka bir programda yeniden eşdeğerliği yapılamaz. Eşdeğerlik harici yapılan kredi transferlerinde Yönetmelik maddeleri uygulanır.
ğ) Yabancı dilde öğretim yapılan programlarda bir derse eşdeğerlik verilebilmesi için öğretim dilinin aynı olması gerekir.

Yürürlük
Madde 4 -
 (1) Bu İlke ve Esaslar 2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 5 -
 (1) Bu İlke ve Esaslar Hacettepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.